DEMIRÝOLLARY
Русский
Habarlaşmak

Habarlar

Bilidiriş

Türkmenistanyň demirýollarynyň üsti bilen raýatlaryň howpsuz gatnawyny üpjün etmek, ýurdumyzyň ykdysadyýetine wajyp bolan ýükleri daşamak, şeýle hem halkara häsiýetli ýükleri ýurdumyzyň içinden üstaşyr daşamak «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ilkinji we möhüm wezipeleriniň biri bolup durýar. Häzirki wagt Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň atalyk aladasynyň esasynda, ýurdumyzyň demirýol pudagyny ösdürmekde birnäçe taslamalar durmuşa geçirilýär.

Şonuň bilen birlikde, Jemgyýetiň maddy-enjamlaýyn binýadyny ösdürmekde ýokarda görkezilen wezipeleri birkemsiz we göwnejaý ýerine ýetirmek üçin, Jemgyýetiň iş önümçiligine zerur bolan harytlary (önümleri) isleg bildirýän ýerli kärhanalar we telekeçiler tarapyndan üpjün etmek bilen şu aşakdaky harytlara (önümlere) täjirçilik teklipleri harytlaryň, (önümleriň) mukdary, nyrhlary, nyrhlaryny esaslandyrýan resminamalary barada maglumatlary bilen «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň edara binasynyň    1-nji gatynda ýerleşýän umumy bölüme (kanselýariýa) tabşyrmagyňyzy Sizden haýyş edýäris.

 

 

T/b Harydyň atlandyrylşy Ölçeg birligi Mukdary
1 Castrol 15W-40 dizel ýagy litr 14160,0
2 Castrol 10W-40 dizel ýagy litr 416,0
3 Castrol 80W-90 dizel ýagy litr 416,0
4 Salidol çalgy ýagy kg 688,0
5 Antifriz litr 3000,0
6 Kompressor ýagy litr 1000,0
7 Daňylýan sim (wýazalnaýa prowolka) kg 5 500,0
8 Tros-14 metr 1 500,0
9 Tros-16 metr 2 000,0
10 Tros-19 metr 2 000,0
11 Akkumulýatyr 190 sany 100,0
12 Boýag ak kg 1 000,0
13 Boýag gyzyl kg 1 000,0
14 Boýag gara kg 1 200,0
15 Boýag goňur kg 1 000,0
16 Boýag çal kg 600,0
17 Çüý d-32 kg 500,0
18 Çüý d-50 kg 500,0
19 Çüý d-120 kg 500,0
20 Kabel 4x4 metr 1000,0
21 Kabel 4x6 metr 1000,0
22 Awtoulag teker 425.85R21 sany 25,0
23 Awtoulag teker 12.00R20 sany 100,0
24 Kontaktor SIEMENS 3TB 42 35A sany 180,0
25 Kontaktor SIEMENS 3TB 50 160A sany 235,0
26 Kontaktor SIEMENS 3TB 43 35A sany 100,0
27 Kontaktor SIEMENS 3TB 44 35A sany 380,0
28 Kontaktor SIEMENS 3TB 25A sany 80,0
29 Kontaktor SIEMENS 3TB 32 16A sany 115,0
30 Magnitny puskatel SIEMENS 160 A 5SP 43MÇB D100-400V sany 100,0
31 Üç fazaly awtomat 100A SIEMENS 4QF 2 sany 160,0
32 Üç fazaly awtomat 63A SIEMENS 4QF 2 sany 50,0
33 Üç fazaly awtomat 16A SIEMENS 4QF 2 sany 110,0
34 Iki fazaly awtomat 16A SIEMENS 4QF 2 sany 80,0
35 Bir fazaly awtomat 16A SIEMENS 4QF 2 sany 75,0
36 Üç fazaly awtomat 32A SIEMENS 4QF 2 sany 159,0
37 Üç fazaly awtomat 6A SIEMENS 4QF 2 sany 17,0
38 Bir fazaly awtomat 3A SIEMENS 4QF 2 sany 166,0
39 Bir fazaly awtomat 10A SIEMENS 4QF 2 sany 235,0
40 Dört fazaly awtomat 10A SIEMENS 4QF 2 sany 45,0
41 Iki fazaly awtomat 10A SIEMENS 4QF 2 sany 15,0
42 Üç fazaly awtomat 10A SIEMENS 4QF 2 sany 70,0
43 Awtomat SIEMENS 25A deferensalnyý 4 fazaly 4QF 2 sany 150,0
44 Min MAX rele Omeron SDV-DH7 sany 50,0
45 Rele minuty SIEMENS sany 50,0
46 Lampa nakaliwinýa 48w sany 300,0
47 Lampa LB 18 sany 500,0
48 Drosel 220W sany 300,0
49 Drosel 48W sany 200,0
50 Çalgy ýagy LZSNII kg 1,1
51 Kompressor ZR 94 KT-TFD-522 sany 100,0
52 Alýumin kruçok sany 500,0
53 Teplowoý rele 4-6, 3A sany 36,0
54 Teplowoý rele 2-5, 4A sany 36,0
55 Teplowoý rele 16-2, 4A sany 36,0
56 Çig rezin (benzina we ýaga çydamly) 7B-14-2B (Russiýa önümi) tn 10,0
57 Şweller 18 tn 6,3
58 Ugolok 63x63x6 tn 2,4
59 Ugolok 50x50x5 tn 1,7
60 Ugolok 90x90x6 tn 3,8
61 Demir turba d32 tn 0,1
62 Agaç şpal (pürsi) sany 56,0

 

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+99312) 38-31-04; 38-34-78; 38-32-31; 38-36-00;       38-32-70; 38-40-27 faks 38-31-03.