"Türkmendemirýollary"
Русский
Habarlaşmak

Logistika

ÝÜK GATNAWLARY

"Türkmendemirýollary" agentligi demir ýol arkaly ýük daşamak bilen bagly hyzmatlaryň ençeme görnüşini amala aşyrýar we Türkmenistanyň çäginde onuň ençeme wekilçilikleri ýerleşýär.

Türkmenistanyň çägi we GDA, Baltiýa, Eýran, Owganystan, Hytaý, Ýewropanyň we Aziýanyň beýleki ýurtlar boýunça eksport, import we  üstaşyr ýükleri daşamak üçin iň pes (minimal) demir ýol nyrhnamalaryny (tariflerini) hödürleýär we şuňa laýyklykda, ýük daşamagyň demir ýol nyrhnamalarynyň bahasyny hasaplap, gysga wagtyň dowamynda müşderilere hyzmat edýär.

Aýratynlyklarymyz

"Türkmendemirýollary" agentligi dispetçer, demir ýol ulaglaryny meýilleşdirmek, ýükleri yzarlamak we birikdirilen gatnawlaryň laýyklygyny üpjün etmek hyzmatlaryny öz müşderilerine hödürleýär.

Nyrhnamalar barada maglumat

Şertnamalaýyn logistika, ekspeditor hyzmatlary, multimodal gatnawlary, ýükleri saklamak işleri, gümrük işleri we ätiýaçlandyryş, hereket edýän düzümi işlemek boýunça ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň nyrhnamalary boýunça "Türkmendemirýollary" agentliginiň ýük gatnawlary bölümine ýüz tutuň ýa-da  Türkmenistanyň ulag we logistika merkeziniň resmi internet saýtyna salgylanyň. Nyrhnama syýasaty hakynda giňişleýin maglumat aşakdaky faýlda ýerleşdirilen.

Arzalar

"Türkmendemirýollary" agentliginiň üsti bilen, demir ýol ýük gatnawlary hyzmatyndan peýdalanmak üçin zerur bolan arzalaryň, talaplyklaryň, ýüztutmanyň we arzanyň nusgasyny aşakda görkezilen salgylardan alyp bilersiňiz.