Русский
Habarlaşmak

Türkmenistan alça we erik öndürmekde sebitiň TOP 5-ligine girýär

East-fruit.com saýtynyň hünärmenleriniň yzygiderli geçirýän gözegçiliginiň netijeleri Türkmenistanyň erik we ülje önümçiliginiň möçberi boýunça Merkezi Aziýada öňdebaryjy orny eýeleýändigini tassyklady.

Soňky bir hepdäniň dowamynda ýurduň iň uly lomaý bazarlarynda we söwda platformalarynda türkmen üljeleriniň ep-esli mukdary hasaba alyndy. Häzirki wagtda Türkmenistanda bu miweleriň işjeň möwsümleýin ýygnama döwri dowam edýär. Içerki önüm üljäniň hiliniň ýokary derejede bolup, oňa ýurtda we daşary döwletlerde yzygiderli isleg bildirilýär.

Bu görkezijiler Türkmenistanyň oba hojalygynyň ýokary depginde ösýändigini görkezýär. Täze intensiw baglaryň döredilmegi we ösen oba hojalyk tehnologiýalarynyň ulanylmagy miweleriň hem gök önümleriň önümçiligini ýylsaýyn artdyrmagyna mümkinçilik berýär.

Analitikler Türkmenistanda bakja önümleriniň bazarynyň söwdasynyň ýokarlanýandygyny hem belleýärler. Ekinleri ösdürip ýetişdirmäge ýöriteleşen türkmen sebitlerinde garpyz we gawunyň ilkinji uly sortlary peýda boldy.

Şeýlelik bilen, Türkmenistanyň miwe we gök önümler pudagy içerki bazary üpjün etmäge we olaryň eksportyny ýokarlandyrmaga kömek edýän möhüm önümçilik mümkinçiliklerini görkezýär.