Русский
Habarlaşmak

Aýda otly gatnawy hakykata öwrülýär

ABŞ-nyň NASA kosmos gullugy Aýda otly gatnawyny amala aşyrmak üçin ilkinji ädimini ätdi. ” Flexible Levitation on a Track” (FLOAT) atly taslamanyň 2030-njy ýyllarda Aý bazasynyň işlemegi üçin “möhüm” boljakdygy bellendi.

Taslamany amala aşyrýan toparyň pikirine görä, bu taslamanyň Aýda ýüze çykarylan serişdeleri daşamagyň ygtybarly we özbaşdak usulyny üpjün etjekdigi bellendi.

– Aýda ygtybarly, awtonom we netijeli ýük daşamagy üpjün etjek Aý demir ýol ulgamyny gurmak isleýäris. Çydamly, uzak wagtlap dowam edýän robotlaşdyrylan ulag ulgamy, 2030-njy ýyllarda Aýyň dowamly bazasynyň gündelik işi üçin möhüm ähmiýete eýe bolar – diýip, NASa edarasynyň beýanatynda bellenilýär.

Her bir robotlaşdyrylan otly ulgamynyň sagatda takmynan 1,61 km tizlik bilen dürli şekilli we ululykdaky ýükleri daşap biljekdigi aýdylýar.