Русский
Habarlaşmak

Ýolsuz ýerde hereket edýän «BYD Shark» 14-nji maýda tanyşdyrylar

«BYD Auto» kompaniýasy «BYD Shark» atly ilkinji elektrik pikabynyň 14-nji maýda peýda boljakdygyny resmi taýdan yglan etdi. Onuň tanyşdyrylyşy Meksikada geçer. 

«BYD Shark» DMO (Dual Mode Off-Road, ýolsuz ýerde hereket edýän ulaglaryň supergibrid platformasy) esasynda gurlup, ol ýolsuz hem gaty ýerlerde peýdalanmak üçin esaslandyryldy. Ulagyň gurluşynda uly hem dörtburç çarçuwa ulanyldy.

«BYD» kompaniýasy ilkinji gibrid pikap awtoulagyny şu ýylyň ahyrynda çykarmagy meýilleşdirýändigini aýtdy. Alyjylara diňe elektrik energiýasy bilen işleýän nusga hödürlener. Täze awtoulag giň tigirli bölekler we tekiz bolmadyk ýerlerden ynamly geçmek üçin niýetlenen gurluşlar bilen enjamlaşdyrylandyr. Gapdal basgançaklary we üçegindäki ýük üçin niýetlenen tekjesi pikaby has-da haýbatly görkezýär.

Ulagyň içinde suwuk kristally gural paneli, uly merkezi dolandyryş ekrany, şeýle hem awtomobiliň markasy bilen bezelen dört sütünli rul bar. Sürüjiniň hereketi utgaşdyryjy düzgüniniň golaýynda bolsa köp sanly fiziki düwmeler jemlenýär.

Gibrid görnüşiniň 1,5 we 2,0 litrlik hereketlendirijilerde öndürilmegine garaşylýar. Awtoulag 6 kWt güýji bolan elektrik gurallaryny we durmuş enjamlary üçin energiýa ulgamlaryny özünde jemlär. Mundan başga-da, täze awtoulagyň gidrawliki işjeň asma enjamy bilen üpjün edilmegi meýilleşdirilýär.