DEMIRÝOLLARY
Русский
Habarlaşmak

Logistika

Habarlaşmak üçin

Logistika bölüminiň başlygy

tel: 38 - 34 - 75

nlogistikrailway@online.tm

Import-eksport işleri boýunça hünärmen

tel: 38-39-06

imp-explogistikrailway@online.tm

Tranzit işleri boýunça hünärmen

tel: 38-39-05

tranzitlogistikrailway@online.tm

Ýerli we halkara ýük gatnawlaryny online görnüşde resmileşdirmek

Şahsy otag arkaly ýük iberijilere ýük gatnawy üçin ýüzlenmeleri ibermek, hasaplaşyklary amala aşyrmak, wagonlary saýlamak we ýükleri yzarlamak mümkin.

Nyrhnama syýasaty
Ýük ugradyjy
Ekspeditorlar
Ýeňillikler
Bildirişler

ÝÜK GATNAWLARY

"Demirýollary" AGPJ demir ýol arkaly ýük daşamak bilen bagly hyzmatlaryň ençeme görnüşini amala aşyrýar we Türkmenistanyň çäginde onuň ençeme wekilçilikleri ýerleşýär.

Türkmenistanyň çägi we GDA, Baltiýa, Owganystan, Hytaý, Ýewropanyň we Aziýanyň beýleki ýurtlar boýunça eksport, import we  üstaşyr ýükleri daşamak üçin iň pes (minimal) demir ýol nyrhnamalaryny (tariflerini) hödürleýär we şuňa laýyklykda, ýük daşamagyň demir ýol nyrhnamalarynyň bahasyny hasaplap, gysga wagtyň dowamynda müşderilere hyzmat edýär.