Русский
Habarlaşmak

Bildiriş

Türkmenistanyň demirýollarynyň üsti bilen raýatlaryň howpsuz gatnawyny üpjün etmek, ýurdumyzyň ykdysadyýetine wajyp bolan ýükleri daşamak, şeýle hem halkara häsiýetli ýükleri ýurdumyzyň içinden üstaşyr daşamak «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ilkinji we möhüm wezipeleriniň biri bolup durýar. Häzirki wagt Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň atalyk aladasynyň esasynda, ýurdumyzyň demirýol pudagyny ösdürmekde birnäçe taslamalar durmuşa geçirilýär.

Şonuň bilen birlikde, Jemgyýetiň maddy-enjamlaýyn binýadyny ösdürmekde ýokarda görkezilen wezipeleri birkemsiz we göwnejaý ýerine ýetirmek üçin, Jemgyýetiň iş önümçiligine zerur bolan harytlary (önümleri) isleg bildirýän ýerli kärhanalar we telekeçiler tarapyndan üpjün etmek bilen şu aşakdaky harytlara (önümlere) täjirçilik teklipleri harytlaryň, (önümleriň) mukdary, nyrhlary, nyrhlaryny esaslandyrýan resminamalary barada maglumatlary bilen «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň edara binasynyň    1-nji gatynda ýerleşýän umumy bölüme (kanselýariýa) tabşyrmagyňyzy Sizden haýyş edýäris.

 

T/bHarydyň atlandyrylşyÖlçeg birligiMukdary
1Profnastilmetr6 600
2Çüýkg240
3Profil 40*40metr600
4Profil 50*50metr600
5Profil 30*50metr600
6Boýag ýaşyl reňktn1,5
7Suw emulsiýa (içki)tn3,74
8Suw emulsiýa (daşky)tn2,88
9Walik (uly)sany110
10Walik (kiçi)sany75
11Malýar çotkasysany50
12Şpaklýowka (gruntowoý)tn4,6
13Şpaklýowka (çistowoý)tn2,88
14Koler dürli reňkli 300grsany95
15Kaleýkumkg685
16Boýag ak reňk (kraksa)kg1 337
17Boýag gara reňk (kraska)kg125
18Boýag sary reňk (kraska)kg325
19Boýag gyzyl reňk (kraska)kg800
20Boýag çotgalary (kisti raznyýe)sany104
21Wyklýuçatel içki birlisany85
22Wyklýuçatel içki ikilisany50
23Rozetka içki birlisany111
24Rozetka daşky birlisany58
25Swetilnik 2*36sany54
26Lampa 36 Wtsany114
27Lampa nakaliwaniýe 100 Wtsany176
28Kabel kanal 20*20metr430
29Awtomat bir fazaly 32 Asany51
30Awtomat bir fazaly 25 Asany36
31Awtomat bir fazaly 16 Asany39
32Kabel TTK (NÝÝ) 3*2,5metr490
33Kabel APPW 2*4metr15
34Elektrod d3 mmkg10
35Kesiji disk d230mm-150mmsany10
36Kafel polowoým210
37Kafel stenowoým210
38Linoleumm210
39Metalloçerepisam210
40Metalloçerepisa üçin çüýkg10
41Izogamm210
42Gurluşyk bitumytn3,15
43Tagta 0,20*0,05*6,0m327
44Finskaýa fanerasany70
45Demir profil 30*30metr1550
46Demir profil 40*40metr1000
47Demir profil 40*60metr1325
48Demir profil 60*80metr1235
49Polietilen turba d15metr150
50Santehniki enjamlar (adaptor, troýnik, kolena, mufta, zagluşka, amerikanka) d15toplum100
51Polietilen turba d20metr150
52Santehniki enjamlar (adaptor, troýnik, kolena, mufta, zagluşka, amerikanka) d20toplum100
53Polietilen turba d25metr150
54Santehniki enjamlar (adaptor, troýnik, kolena, mufta, zagluşka, amerikanka) d25toplum100
55Polietilen turba d32metr150
56Santehniki enjamlar (adaptor, troýnik, kolena, mufta, zagluşka, amerikanka) d32toplum125
57Polietilen turba d40metr150
58Santehniki enjamlar (adaptor, troýnik, kolena, mufta, zagluşka, amerikanka) d40toplum125
59Polietilen turba d50metr150
60Santehniki enjamlar (adaptor, troýnik, kolena, mufta, zagluşka, amerikanka) d50toplum125
61Kran şarikowyý d15sany18
62Kran şarikowyý d20sany18
63Kran şarikowyý d32sany20
64Kran şarikowyý d50sany20
65Spinkler d25/d20sany450
66MIIF-5A 600 o/min 390i50H9.44 markaly suw nasosysany4

 

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+99312) 38-31-04; 38-34-78; 38-32-31; 38-36-00;       38-32-70; 38-40-27 faks 38-31-03.