Русский
Habarlaşmak

WATANMYZYŇ GARAŞSYZLYGYNYŇ 32 ÝYLLYGY MYNASYBETLI YKDYSADY ÜSTÜNLIKLERIŇ SERGISI

    2023-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň döwrebap binasynda her ýyl geçirilýän Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi öz işine başlady. Bu giň möçberli serginiň açylyş dabarasynda hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň oňa gatnaşyjylara iberen çuňňur many-mazmunly Gutlagy okaldy. Munuň özi ýurdumyzyň ykdysady üstünlikleriniň sergisiniň açylyş dabarasyna özboluşly şatlyk çaýdy.
    Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisiniň açylyş dabarasyna köp sanly myhmanlar gatnaşdylar. Bu sergi Türkmenistanyň Garaşsyz ösüşiniň 32 ýylynda gazanan durmuş we ykdysady üstünlikleriniň görkezijisidir. Ýurdumyzyň işewür gatnaşyklaryny we içerki önümlerini
mahabatlandyrmak üçin özboluşly meýdança bolup hyzmat edýän bu giň möçberli çäre myhmanlara Türkmenistanda bolup geçýän özgerişler bilen tanyşmaga mümkinçilikler döredýär.
    Şeýle hem bu sergä ähli pudaklar bilen deň hatarda Türkmenistanyň Garaşsyz ösüşiniň 32 ýylynda gazanan zähmet üstünlikleri bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendemirýollary” agentligi we “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti hem gatnaşýarlar.