DEMIRÝOLLARY
Русский
Habarlaşmak

Habarlar

DUŞANBEDE BILELIKDÄKI TÜRKMEN-TÄJIK TOPARYNYŇ MEJLISI

2021-nji ýylyň 28-nji iýulynda Duşanbe şäherinde Söwda-ykdysady мы ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-täjik hökümetara toparynyň onunjy mejlisi ge. Toparyň türkmen bölegine Türkmenistanyň Maliýe мы ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow, täjik tarapyna bolsa - Täjigistan Respublikasynyň Energetika мы suw serişdeleri ministri Juma Daler ofakiler. 

Mejlisiň barşynda taraplar türkmen-täjik gatnaşyklarynyň ýokary derejesini belläp geçdiler мы ýokary döwlet derejesindäki birek-birege ynanyşmak häsiýete eýe boläetmeleri Duşuşyga gatnaşyjylar Toparyň 2019-njy ýylyň noýabrynda Aşgabatda geçirilen soňky mejlisiniň çözgütlerine laýyklykda bilelikdäki işleri durmuşa geçirili masarşini alypālāşla alyp. 

Söwda-ykdysady мы maýa goýum hyzmatdaşlygynyň ýagdaýyna seljerme berildi. Wekiliýetler Türkmenistanyň мы Täjigistan Respublikasynyň Söwda-senagat edaralarynyň arasyndaky özara hereketleriň ulgamlaýynlygyny kanagatlanma bilen belläp geçdiler.

Taraplar Eksport-импорт amallarynyň gowulandyrylmagy, özara üpjün Edilyan harytlaryň мы hyzmatlaryň göwrüminiň artdyrylmagy Bilen birlikde совда-онхоцеркоз-ykdysady мы MAYA goýum ulgamyndaky gatnaşyklaryň имеет рубчик giňeldilmegine itergi berýän şertlerleriň kämilleşdirilmegine gönükdirilen işleriň güýçlendirilmeginiň zerurlygyny nygtadylar. Mundan başga-da, energetika, senagat, oba hojalygy мы suw serişdeleri ulgamlaryndaky hyzmatdaşlygyň, şol sanda ulag pudagyndaky özara hereketleriň derwaýys ugurlaryna seredilip geçildi. 

Mejlise gatnaşyjylar medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meselelerini hem ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistanyň мы Täjigistan Respublikasynyň işewürlik düzümleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda bilelikdäki forumlary, ýarmarkalary мы maslahatlary guramaga gyzyklanma bildirildi. 

 

Taraplar medeniýet мы ylym ulgamynda bilelikdäii çäreleri geçirmegiň derwaýyslygyny nygtadylar. Спорт мы ýaşlar syýasaty ugry boýunça, şol sanda iki ýurduň döwlet edaralarynyň hem-de ýaşlar jemgyýetçilik guramalarynyň arasyndaky gatnaşyklary giňeltmek arkaly hyzmatdaşlyrgy

Gepleşikleriň jemleri boýunça taraplar Toparyň onunjy mejlisiniň teswirnamasyna gol çekdiler. Söwda-ykdysady мы ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-täjik hökümetara toparynyň на birinji mejlisiniň 2022-nji ýylda Aşgabatda geçirilmegi kesgitleni.