DEMIRÝOLLARY
Русский
Habarlaşmak

Habarlar

TÄJIGISTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTINIŇ TÜRKMENISTANA DÖWLET SAPARY

2021-nji ýylyň 3-nji awgustynda Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon döwlet sapary bilen Türkmenistana geldi.

4-nji awgustda saparyň resmi bölegi başlandy. Президент Эмомали Рахмоню улаг кервени Ашгабадю меркезинде ýerleşýän Гарашсызлык Мейдансасына уграды. Bu ýerde ýokary derejeli myhmany Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow garşylady.

Mähirli salamlaşanlaryndan soňra, döwlet Baştutanlary özleri üçin ýörite niýetlenen ýere geçdiler. Bu ýerde Prezident Emomali Rahmony resmi garşy almak dabarasy geçirildi. Türkmenistanyň hökümet wekiliýetini agzalary Täjigistanyň Prezidentine tanyşdyryldy. Täjigistan Respublikasynyň hökümet wekiliýetini agzalary hem Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa tanyşdyryldy.

Soňra Prezident Emomali Rahmonyň ulag kerweni Türkmenistanyň Prezidentiniň Oguzhan adyndaky köşkler toplumyna ugrady.

Türkmenistanyň мы Täjigistan Respublikasynyň Девлет baýdaklarynyň öňünde RESMI surata düşmek dabarasyndan soňra, Prezidentler Бердымухамедов мы Эмомали Рахмон ikitaraplaýyn duşuşyklar geçirilýän Zala bardylar, бушель ýerde «ikiçäk» formatda ýokary derejedäki туркмено-таджикского gepleşikleri geçirildi.  

Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler.

Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar, daşary syýasy özara hereketleriň ýagdaýyna syn berdiler. Taraplar sebitde durnuklylygy we durnukly ösüşi berkitmäge gönükdirilen işjeň gepleşikleri dowam etdirmäge ylalaşdylar.

Soňra gepleşikler iki ýurduň resmi wekiliýetiniň gatnaşmagynda giňeldilen düzümde dowam etdi.

Taraplar söwda, energiýa, ulag, senagat, oba we suw hojalygy, nebitgaz pudaklarynda gatnaşyklary güýçlendirmegiň mümkinçiliklerine seretdiler. Şeýle-de bilim, saglygy goraýyş, medeniýet we sungat, ýaşlar syýasaty hem-de syýahatçylyk babatda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça ylalaşyklar gazanyldy. 

Giňeldilen düzümdäki gepleşikler tamamlanandan soňra, 20-den gowrak ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy geçirildi.

Resminamalara gol çekmek dabarasy gutarandan soňra, Türkmenistanyň we Täjigistan Respublikasynyň Prezidentleri köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler. Olar geçirilen gepleşikleri we giň gerimli özara bähbitli hyzmatdaşlygy ilerlertmäge gönükdirilen möhüm ikitaraplaýyn resminamalara gol çekilmegi kanagatlanma bilen bellediler.

Soňra Президент Эмомали Рахмон Gypjak obasyna Türkmenbaşynyň Ruhy Metjidine baryp gördi we ol ýerde Kümmede gül goýmak bilen, Türkmenistanyň ilkinji Prezidentini hatyralady.

Täjigistanyň Baştutany şeýle-de Aşgabadyň «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumyna bardy we «Baky şöhrat» ýadygärligine gül dessesini goýdy, «Watan mukaddesligi» muzepýrdilany.