DEMIRÝOLLARY
Русский
Habarlaşmak

Habarlar

MERKEZI AZIÝA ÝURTLARYNYŇ YKDYSADY FORUMY

2021-nji ýylyň 6-njy awgustynda «Awaza» Kongresler merkezinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde Merkezi Aziýa dökdysaderiniň forum.

Foruma Gazagystany, Gygeryzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň мы Özbegistanyň ugurdaş ministrlikleriniň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Mundan başga-da, Foruma sebitiň ýurtlarynyň döwlet we hususy pudagynyň, halkara hem-de sebit maliýe institutlarynyň wekilleri hem göni wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşdylar.

Sebitde MAYA goýum şertleriniň hemmetaraplaýyn gowulandyrylmagy подол-де ýurtlaryň özara hereketleriniň İleri tutulýan ugurlaryna MAYA goýumlaryň çekilmegi, şeýle-де innowasiýalar, Himi senagaty, ЭНЕРГЕТИКА, Улаг мы kommunikasiýa ulgamlarynda köptaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmegi boýunça pikirleriň alyşylmagy подол-де Olar boýunça derwaýys çözgütleriň Kabul edilmegi nobatdaky Forumyň есасы максады смелые.  

Forumyň çäklerinde Меркези AZIYA ýurtlarynyň совда-онхоцеркоз-ykdysady мы MAYA goýum mümkinçilikleri, Меркези AZIYA ýurtlarynyň ЭНЕРГЕТИКА мы pudaklaryndaky hyzmatdaşlygynyň Химия geljekki ugurlary, Меркези AZIYA ýurtlarynda Улаг-Logistika ulgamynda hyzmatdaşlyk ugurlary boýunça tematiki maslahatlar geçirildi.

Merkezi Aziýa ýurtlarynda elektron söwdasy üçin ýygyzułaryň мы kadalaryň kämilleşdirilmegi, ykdysadyýetiň ileri tutulýan ulgamlarynda integrationsiýa hereketlerini bulaşdyisugini dulaşdy  

Mundan başga-да, Foruma gatnaşyjylar 2030-njy ýyla çenli döwür üçin durnukly ösüş ulgamynyň Гюн tertibiniň durmuşa geçirilmegi maksady Bilen, hyzmatdaşlygyň Тейз görnüşlerini işläp düzmek nukdaýnazaryndan, ykdysady integrasiýanyň İleri tutulýan ugurlaryna degişlilikde pikirleri alyşdylar. 

Forumyň çäklerinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň durnukly we deňagramly ykdysady ösüşiniň gazanylmagyna, ykdysadyýetlerini pugtalandyrmak hem-de hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny berkitmek nukdaýnazaryndan bar bolan mümkinçilikleriniň giňeldilmegine hem-de netijeli ulanylmagyna gönükdirilen teklipleriň ençemesi taýýarlanyldy.  

Duşuşygyň jemleri boýunça oňa gatnaşyjylar Merkezi Aziýa döwletleriniň Ykdysady forumynyň Jemleýji resminamasyny kabul etdiler.

Çäräniň ahyrynda ýurtlaryň wekiliýetleriniň ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirildi, şeýle-de özara hereketleriň dürli ugurlary boýunça ylalaşyklaryň 85-ni özünde jemleýän ikitaraplaýyn resminamalaryň agramly bukjasyna gol çekildi.

Geçirilen çärelerden soňra Foruma gatnaşan wekiller Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň sergisi bilen tanyş boldular, sebitiň ýurtlarynyň milli tagamlarynyň festiwalyna bardylarídený mesert