DEMIRÝOLLARY
Русский
Habarlaşmak

Habarlar

BILDIRIŞ

     «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli Hökümet münberiniň öňünde geçiriljek daba- raly ýörişe gatnaşjak «KAMAZ 53215» kysymly awtoulagyň tassyklanan nusga laýyklykda bezeg işlerini ýerine ýetirmek boýunça degişli ygtyýarnamasy bolan potratçylary saýlaýar.
      Bu bezeg işlerini ýerine ýetirmeklige isleg bildirýän, degişli ygtyýamamasy bolan hukuk tarap, bildiriş çap edilen senesinden 10 (on) iş güniiniň dowamynda täjirçilik teklip- lerini «Demirýollary» açyk gömüşli paýdarlar jemgyýetine tabşyrmaly. Awtoulagyň bezelmeginiň tassyklanan nusgasyny «Demirýollary» açyk gömüşli paýdaiiar jemgyýetiniň edara bina- synyň 1108,1109 belgili iş otaglaryna ýüzlenip, alyp bilersiňiz.
      «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň edara binasynyň ýerleşýän salgysy: Aşgabat şäheri Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly jaý-7.

Salgymyz: Aşgabat Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 7.
Telefon: (+99312) 38-32-31; 38-36-00; faks 38-34-78.