DEMIRÝOLLARY
Русский
Habarlaşmak

Habarlar

Russiýa Federasiýasynyň “Transmaşholding” paýdarlar jemgyýeti bilen duşuşyk

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda ulag üstaşyr ulgamyny ösdürmäge uly üns berýär.

COVID-19 koronawirus pandemiýasynyň bütin dünýäde ýaýran döwründe  demir ýol ulgamynda ýük gatnawy uly ähmiýete eýe bolýar.  Bu bolsa öz gezeginde demir ýol ulgamynyň giňelmegine, döwletara we üstaşyr ýük gatnawlarynyň mukdarynyň köpelmegine, sebitleriň ýurtlarynyň arasynda şeýle hem, Demirgazyk-Günorta we Gündogar-Günbatar ugurlarynda multimodal we konteýner gatnawyna öz saldamly goşandyny goşýar.

Şeýlelikde, Türkmenistanda öndürilen dürli önümleri dünýä bazarlaryna çykarmak üçin daşary ýurt öndürijilerinden häzirki zaman lokomotiwleri satyn almak bilen baglanyşykly sorag ýüze çykýar.

Şunuň bilen baglylykda 2020-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda wideoaragatnaşyk arkaly “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen  Russiýa Federasiýasynyň “Transmaşholding” paýdarlar jemgyýetiniň Brýansk maşyngurluşyk zawodynyň  arasynda ТЭП70БС we 2ТЭ25КМ  görnüşli lokomotiwleri satyn almak barada onlaýn  görnüşinde şertnama gol çekişlik dabarasy geçirildi. 

Wideoaragatnaşyk arkaly duşuşykda iki tarap hyzmatdaşlyk üçin hoşallyk bildirdiler we geljekde ätiýaçlyk şaýlaryny almak  üçin şertnamalary baglaşmak hem-de türkmen demirýolçylary üçin okuw maslahatlaryny gurnamaklyk meselesi hem ara alnyp maslahatlaşyldy.