DEMIRÝOLLARY
Русский
Habarlaşmak

Habarlar

TÜRKMEN-EÝRAN GÖZEGÇILIK-GEÇIRIŞ NOKATLARYNDA DESGALARYŇ GURULMAGY BILEN BAGLY IŞLER BOÝUNÇA DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 30-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň edara binasynda «Sarahs–Sarahs», «Artyk– Lütfabat» we «Altyn Asyr– Inçeburun» gözegçilik-geçiriş nokatlarynda gurluşygy alnyp barylýan zyýansyzlandyryş-dezinfeksiýa desgalarynyň gurluşyk işlerine gözegçilik etmek hem-de bu desgalary işe girizmek boýunça Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň hünärmenleriniň bilelikdäki iş toparynyň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi.

Wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşygyň işine türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Daşary işler, Saglygy goraýyş we derman senagaty, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak, Gurluşyk we binagärlik ministrlikleriniň, “Türkmendemirýollary” döwlet agentliginiň, Türkmenistanyň Döwlet Serhet, Gümrük gulluklarynyň, şeýle hem beýleki degişli edaralaryň işgärleri gatnaşdylar.

Maslahatyň dowamynda agzalan desgalaryň işleýiş kadalary, onuň üsti bilen ýükleriň göni ýagdaýda geçirilmeginiň düzgünleri bilen bagly meseleleriň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy.