Русский
Habarlaşmak

Arkadag şäherinden Aşgabada, Awaza çenli ýokary tizlikli demir ýoly gurmak mümkinçiligi öwreniler

25-nji fewralda Arkadag şäherine amala aşyran iş saparynyň barşynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinden Aşgabada, Awaza çenli aralyga ýokary tizlikli demir ýol şahalaryny gurmak bilen baglanyşykly meseleleriň içgin öwrenilmelidigini belledi.

 

Şunuň bilen baglylykda, Milli Liderimiz Arkadag şäherini paýtagt şäher Aşgabat we ýurduň beýleki şäherleri bilen baglanyşdyrýan demir ýol gatnawlarynyň häzirki zaman ülňülerine laýyk gelmeginiň, şunda ýollaryň ulanyş düzümlerine sanly ulgamyň ornaşdyrylmagynyň möhüm talap bolup durýandygyny aýtdy we bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe görkezmeleri berdi.

 

Şol bir wagtyň özünde, gurulmagy meýilleşdirilýän demir ýol menzilinde ýolagçylar üçin ähli zerur şertleriň, mümkinçilikleriň döredilmeginiň zerurdygy nygtaldy.

 

Şunda pyýadalar üçin geçelgeleriň, söwda dükanlarynyň we ýerasty geçelgeleriň gurluşygyna, olaryň abadanlaşdyryş derejesine möhüm üns berilmelidir. Häzirki zamanyň ösen tejribesinden ugur alyp, demir ýol menzilinde otlynyň gelip durjak ýeriniň ýapyk görnüşde bolmagy maksadalaýyk hasaplanýar. Şunda binanyň bezeg aýratynlyklaryna, döwrebap germewleriň, eskalatorlaryň gurluşygyna aýratyn ähmiýet berilmelidir diýip, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy belledi.

 

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti açyk bäsleşik yglan edýär

 

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti işgärler bölüminiň işini sanly ulgam esasda ýola goýmak boýunça gyzyklanma bildirýän taraplaryň arasynda açyk bäsleşik yglan edýär.

 

Gyzyklanma bildirýän edara-kärhanalar, hususy taraplar açyk bäsleşige gatnaşmak üçin degişli resminamalary Aşgabat şäheriniň Türkmenbaşy şaýolunyň 7-nji jaýynda ýerleşýän «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine tabşyrmalydyrylar.

 

Tabşyrylmaly resminamalaryň arasynda gyzyklanma bildirýän taraplar özleriniň hukuk esaslaryny görkezýän resminamany, bank rekwiziti baradaky maglumaty, hasaba alyş belgisini, ynanç hatynyň we pasportynyň nusgalaryny tabşyrmalydyrlar.

 

Bäsleşige gatnaşmak üçin gyzyklanma bildirýän taraplar tehniki talaplara ýöriteleşendigi baradaky loty we bäsleşik üçin resminamalaryň paketini almalydyr. Şeýle hem, bäsleşige gatnaşmak isleýän taraplar arza bilen birlikde 2012 manat 50 teňňe möçberde (şeýle hem 262 manat 50 teňňe bank salgydy) töleg geçendigi baradaky töleg kagyzyny görkezmelidir. Bäsleşige gatnaşmak isleýän taraplaryň tekliplerine şu bank tölegleri «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň bank hasabyna geçirilen ýagdaýda serediler.

 

Ofşor zonalarda hasaba alnan ýa-da şeýle zonada bank hasaby bolan kompaniýalaryň bu bäsleşige gatnaşyp bilmeýändigini ýatladýarys. Bäsleşige gatnaşmak isleýän taraplar öz resminamalaryny tehniki we işewürlik teklipleri bilen iki paketde tabşyrmalydyrlar. Bäsleşige gatnaşmak isleýän taraplaryň resminamalary 30 (otuz) günüň dowamynda sagat 09:00-dan 18:00-a çenli «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň binasynyň 55-nji otagynda (27-nji marta çenli) kabul edilýär.