Habarlar
Ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk we logistika
29 Aprel 2019

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda häzirki zaman ulag-üstaşyr logistik düzümler, aragatnaşyk we telekommunikasiýa ulgamy kemala getirilýär. Munuň özi Beýik Ýüpek ýolunyň döwrebap derejede, täze röwüşde dikeldilýändigin...

Dowamy
Агенство Туркмендемирёллары информирует об установлении на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года (включительно) следующих понижающих коэффициентов к действующим ставкам Тарифной политики на 2019 фрахтовый год экспортные перевозки из Туркменистана
28 Mart 2019

На основании главы 1 общих положений подпункта 1.2 тарифной политики железных дорог государств-участников СНГ на перевозки грузов в международном сообщении на 2019 фрахтовый год Министерство железно дорожного транспорта Туркменистана информирует об у...

Dowamy
На основании Главы 1 Общих положений подпункта 1.2 Тарифной Политики железных дорог государств-участников СНГ на перевозки грузов в международном сообщении на 2019 фрахтовый год Агенство Туркмендемирёллары информирует об установлении на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 года (включительно) следующих понижающих коэффициентов к действующим ставкам Тарифной Политики на 2019 фрахтовый год:
27 Mart 2019

При Транзитных перевозках по территории Туркменистана на транзитном участке Туркменбаши-Фарап назначением на станции УТИ в вагонах (крытые, полувагоны, платформы) всех видов грузов (кроме нефтепродуктов, алюминия и глинозема): - в вагонах инвент...

Dowamy
Агенство Туркмендемирёллары информирует об установлении понижающего коэффициента 0,7 на транзитные перевозки по территории Туркменистана груза «цемент» (ГНГ 3816, 2523) на участке Акяйла эксп- Фарап эксп.
26 Mart 2019

На основании главы 1 Общих положений  подпункта 1.2 Тарифной Политики железных дорог государств-участников СНГ на перевозки грузов в международном сообщении на 2019 фрахтовый год  Агенство Туркмендемирёллары информирует об установлении  на период с 0...

Dowamy
Агенство Туркмендемирёллары информирует об установлении на период с 01.01.2019 по 31.03.2019 года (включительно) специальных ставок на транзитные перевозки по территории Туркменистана контейнерных поездов
25 Mart 2019

На основании главы 1 Общих положений  подпункта 1.2 Тарифной Политики железных дорог государств-участников СНГ на перевозки  грузов в международном сообщении на 2019 фрахтовый год  Агенство Туркмендемирёллары информирует об установлении на период с 0...

Dowamy
Всем экспедиторским организациям. Понижение коэффициентов к ставкам Тарифной политики на импортные перевозки по территории Туркменистана следующих грузов
24 Mart 2019

На основании главы 1 Общих положений  подпункта 1.2 Тарифной Политики железных дорог государств-участников СНГ на перевозки  грузов в международном сообщении на 2019 фрахтовый год  Агенство Туркмендемирёллары информирует об установлении на период с 0...

Dowamy
Arkadagyň ulag diplomatiýasynyň ugry bilen
13 Fewral 2019

Beýik Ýüpek ýolunyň täze görnüşde dikeldilmegi boýunça yzygiderli işleriň alnyp barylýar, syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary berkitmek babatda ägirt uly mümkinçilikleri açylýar. Bu strategik ähmiýetli halkara ugruň häzirki şert...

Dowamy
Rowaçlygyň aýdyň ýoly
12 Fewral 2019

?Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylymyzda beýik ösüşlere, möhüm çözgütlere we taryhy wakalara beslenýän ýurdumyzda döwlet Baştutanymyzyň alyp barýan içerki we daşary syýasatynyň netijesinde, türkmen döwletiniň abraýy ýokary derejelere göterilýär....

Dowamy
Ýollar ýola birigýär
11 Fewral 2019

Berkarar döwletimiziň üstünlikli ösüşleriniň aýrylmaz bölegi bolan döwrebap ulag düzümini kemala getirmek hormatly Prezidentimiziň özgertmeler syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Milli ykdysady ösüşlerimizde, ýurtlar arasyndaky ykdysady g...

Dowamy
Ýollaryň nuranalygy
10 Fewral 2019

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ösüşleriň täze belentliklerini nazarlaýan ýurdumyzda ähli ugurlar bilen bir hatarda demir ýol ulaglary pudagy hem düýpli ösüşleri başdan geçirýär. Döwrüň talabyna laýyk gelýän köpugurly halkara ulag geçelgel...

Dowamy
Birinji Hazar ykdysady forumy - žurnalistleriň üns merkezinde
05 Fewral 2019

Şu gün Söwda-senagat edarasynda Daşary işler ministrliginiň guramagynda halkara mediaforum geçirildi. Ol şu ýylyň 12-nji awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda boljak birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlandy. Duşuşyga Azerbaýjanyň, Eýra...

Dowamy
Resmi habarlar
31 Ýanwar 2019

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, ýurdumyzda awtomobil ulag pudagynyň edara-kärhanalarynyň işini kämilleşdirmek we bazar gatnaşyklary üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen, Tü...

Dowamy
Resmi habarlar
30 Ýanwar 2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň başlygy wezipesine Azat Silapowiç Atamyradowy saýlamak hakynda şol ministrligiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň pa...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrligini döretmek hakynda
29 Ýanwar 2019

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň senagat, ulag we aragatnaşyk pudagyny düýpli özgertmek hem-de bu pudagy toplumlaýyn dolandyrmak arkaly onuň işiniň netijeliligini has-da ýokarlandyrmak maksady bilen, karar edýärin: 1. Türkmeni...

Dowamy
ÝURDUMYZYŇ ULAG-LOGISTIKA SYÝASATY DABARALANÝAR
25 Ýanwar 2019

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, biziň ýurdumyz parahatçylygy, durnuklylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmaga, sebit hem-de dünýä möçberinde Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmäge degişli esasy meseleleriň özara ylalaşykly çözgütlerini işläp taýýarlamak...

Dowamy