DEMIRÝOLLARY
Русский
Habarlaşmak

Habarlar

Bildiriş

 

 

Türkmenistanyň demirýollarynyň üsti bilen raýatlaryň howpsuz gatnawyny üpjün etmek, ýurdumyzyň ykdysadyýetine wajyp bolan ýükleri daşamak, şeýle hem halkara häsiýetli ýükleri ýurdumyzyň içinden üstaşyr daşamak «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ilkinji we möhüm wezipeleriniň biri bolup durýar. Häzirki wagt Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň atalyk aladasynyň esasynda, ýurdumyzyň demirýol pudagyny ösdürmekde birnäçe taslamalar durmuşa geçirilýär.

Şonuň bilen birlikde, Jemgyýetiň maddy-enjamlaýyn binýadyny ösdürmekde ýokarda görkezilen wezipeleri birkemsiz we göwnejaý ýerine ýetirmek üçin, Jemgyýetiň iş önümçiligine zerur bolan harytlary (önümleri) isleg bildirýän ýerli kärhanalar we telekeçiler tarapyndan üpjün etmek bilen şu aşakdaky harytlara (önümlere) täjirçilik teklipleri harytlaryň, (önümleriň) mukdary, nyrhlary, nyrhlaryny esaslandyrýan resminamalary barada maglumatlary bilen «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň edara binasynyň 1 gatynda ýerleşýän umumy bölüme (kanselýariýa) tabşyrmagyňyzy Sizden haýyş edýäris.

Türkmenistanyň demirýollarynyň üsti bilen raýatlaryň howpsuz gatnawyny üpjün etmek, ýurdumyzyň ykdysadyýetine wajyp bolan ýükleri daşamak, şeýle hem halkara häsiýetli ýükleri ýurdumyzyň içinden üstaşyr daşamak «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ilkinji we möhüm wezipeleriniň biri bolup durýar. Häzirki wagt Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň atalyk aladasynyň esasynda, ýurdumyzyň demirýol pudagyny ösdürmekde birnäçe taslamalar durmuşa geçirilýär.

Şonuň bilen birlikde, Jemgyýetiň maddy-enjamlaýyn binýadyny ösdürmekde ýokarda görkezilen wezipeleri birkemsiz we göwnejaý ýerine ýetirmek üçin, Jemgyýetiň iş önümçiligine zerur bolan harytlary (önümleri) isleg bildirýän ýerli kärhanalar we telekeçiler tarapyndan üpjün etmek bilen şu aşakdaky harytlara (önümlere) täjirçilik teklipleri harytlaryň, (önümleriň) mukdary, nyrhlary, nyrhlaryny esaslandyrýan resminamalary barada maglumatlary bilen «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň edara binasynyň 1 gatynda ýerleşýän umumy bölüme (kanselýariýa) tabşyrmagyňyzy Sizden haýyş edýäris.

 

T/b Harydyň atlandyrylşy Ölçeg birligi Mukdary
1 Awtoteker 12.00 R 18 sany 32
2 Awtoteker 12.00 R 20 sany 384
3 Awtoteker 425/85 R 21 sany 12
4 Awtoteker 235/75 R 17,5 sany 12
5 Awtoteker 14.00/24 sany 8
6 Awtoteker 26.5/25 sany 12
7 Awtoteker 530/70-21 sany 18
8 Awtoteker 7.50 R 16 sany 18
9 Awtoteker 11.00 R 20 sany 8
10 Awtoteker 205.65 R 15 sany 12
11 Awtoteker 175.70 R 13 sany 8
12 Awtoteker 185.75 R 16 sany 12
13 Awtoteker 900 R-20 sany 6
14 Awtoteker 530-70-21 1300 x 530-533 sany 6
15 Awtoteker 8.25 R 20 sany 24
16 Awtoteker 9.00 R 20 sany 16
17 Awtoteker 15.5-38 sany 6
18 Awtoteker 36/70 R 24 sany 4
19 Awtoteker 225.85.15 sany 8
20 Awtoteker 215.60 R 16 sany 4
21 Awtoteker 195.R 14 C sany 4
22 Awtoteker 265/65 R 17 sany 4
23 Awtoteker 08.25 sany 6
24 Awtoteker 13.00 sany 4
25 Awtoteker 10.00 R 20 sany 38
26 Awtoteker 12/8 sany 6

 

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+99312) 38-31-04; 38-34-78; 38-32-31; 38-36-00;       38-32-70; 38-40-27 faks 38-31-03.