DEMIRÝOLLARY
Русский
Habarlaşmak

Habarlar

Bildiriş

Türkmenistanyň demirýollarynyň üsti bilen raýatlaryň howpsuz gatnawyny üpjün etmek, ýurdumyzyň ykdysadyýetine wajyp bolan ýükleri daşamak, şeýle hem halkara häsiýetli ýükleri ýurdumyzyň içinden üstaşyr daşamak «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ilkinji we möhüm wezipeleriniň biri bolup durýar. Häzirki wagt Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň atalyk aladasynyň esasynda, ýurdumyzyň demirýol pudagyny ösdürmekde birnäçe taslamalar durmuşa geçirilýär.

Şonuň bilen birlikde, Jemgyýetiň maddy-enjamlaýyn binýadyny ösdürmekde ýokarda görkezilen wezipeleri birkemsiz we göwnejaý ýerine ýetirmek üçin, Jemgyýetiň iş önümçiligine zerur bolan harytlary (önümleri) isleg bildirýän ýerli kärhanalar we telekeçiler tarapyndan üpjün etmek bilen şu aşakdaky harytlara (önümlere) täjirçilik teklipleri harytlaryň, (önümleriň) mukdary, nyrhlary, nyrhlaryny esaslandyrýan resminamalary barada maglumatlary bilen «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň edara binasynyň 1 gatynda ýerleşýän umumy bölüme (kanselýariýa) tabşyrmagyňyzy Sizden haýyş edýäris.

T/b Harydyň atlandyrylşy Ölçeg birligi Mukdary
1 Demir turba 15mm metr 20
2 Demir turba 25mm metr 100
3 Demir turba 57mm metr 50
4 Demir turba 76mm metr 50
5 Demir wentil 15mm sany 20
6 Demir wentil 25mm sany 20
7 Demir wentil 50mm sany 20
8 Demir zadwişka 80mm sany 8
9 Demir zadwişka 100mm sany 8
10 Podşipnik rolikli "DKFDDR" NW 2220.46 daşy 180 mm, içi 100 mm, galyňlygy 46 mm ölçegli sany 10
11 Podşipnik rolikli "DKFDDR" 6316.49 daşy 170 mm, içi 80 mm, galyňlygy 39 mm ölçegli sany 6
12 Elektrodwigatel 90 KWT 380 W sany 3
13 Elektrodwigatel 40 KWT 380 W sany 3
14 Elektrodwigatel 30 KWT, 1000 KWT 380 W sany 3
15 Elektriki kontaktor 90 KWT 380 W sany 10
16 Nabiwka 10mm kg 20

 

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+99312) 38-31-04; 38-34-78; 38-32-31; 38-36-00;       38-32-70; 38-40-27 faks 38-31-03.