DEMIRÝOLLARY
Русский
Habarlaşmak

Habarlar

Bildiriş

Bildiriş

Türkmenistanyň demirýollarynyň üsti bilen raýatlaryň howpsuz gatnawyny üpjün etmek, ýurdumyzyň ykdysadyýetine wajyp bolan ýükleri daşamak, şeýle hem halkara häsiýetli ýükleri ýurdumyzyň içinden üstaşyr daşamak «Demirýollary» açyk gömüşli paýdarlar jemgyýetiniň ilkinji we möhüm wezipeleriniň biri bolup durýar. Häzirki wagt Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň atalyk aladasynyň esasynda, ýurdumyzyň demirýol pudagyny ösdürmekde birnäçe taslamalar durmuşa geçirilýär.

Şonuň bilen birlikde, Jemgyýetiň maddy-enjamlaýyn binýadyny ösdürmekde ýokarda görkezilen wezipeleri birkemsiz we göwnejaý ýerine ýetirmek üçin, Jemgyýetiň iş önümçiligine zerur bolan harytlary (önümleri) isleg bildirýän ýerli kärhanalar we telekeçiler tarapyndan üpjün etmek bilen şu aşakdaky harytlara (önümlere) täjirçilik teklipleri harytlaryň, (önümleriň) mukdary, nyrhlary, nyrhlaryny esaslandyrýan resminamalary barada maglumatlary bilen «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň edara binasynyň 55, 56, 57 belgili iş otaglaryna (1 gat) bermekde ýardam bermegiňizi Sizden haýyş edýäris.

T/b Harydyň atlandyrylşy Ölçeg birligi Mukdary
1 Gabardin matadan tikilen ýyladylan işçi penjek (buşlat) 50-nji ölçegli sany 300
2 Gabardin matadan tikilen ýyladylan işçi penjek (buşlat) 52-nji ölçegli sany 300
3 Gabardin matadan tikilen ýyladylan işçi penjek (buşlat) 54-nji ölçegli sany 300
4 Gabardin matadan tikilen ýyladylan işçi penjek (buşlat) 56-nji ölçegli sany 300
5 Gabardin matadan tikilen ýyladylan işçi penjek (buşlat) 58-nji ölçegli sany 300
6 Gabardin matadan tikilen ýyladylan işçi penjek (buşlat) 60-nji ölçegli sany 200
7 Ýagtylygy yzyna serpikdirji gursakça (signal žileti) sany 200
8 Botinka 40-njy ölçegli jübüt 200
9 Botinka 40-njy ölçegli jübüt 200
10 Botinka 40-njy ölçegli jübüt 300
11 Botinka 40-njy ölçegli jübüt 300
12 Botinka 40-njy ölçegli jübüt 200
13 Bäş barmakly ellik jübüt 1000
14 Iş elligi jübüt 1000

 

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+99312) 38-31-04; 38-34-78; 38-32-31; 38-36-00;       38-32-70; 38-40-27 faks 38-31-03.