DEMIRÝOLLARY
Русский
Habarlaşmak

Habarlar

Bildiriş

Bildiriş

Türkmenistanyň demirýollarynyň üsti bilen raýatlaryň howpsuz gatnawyny üpjün etmek, ýurdumyzyň ykdysadyýetine wajyp bolan ýükleri daşamak, şeýle hem halkara häsiýetli ýükleri ýurdumyzyň içinden üstaşyr daşamak «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ilkinji we möhüm wezipeleriniň biri bolup durýar. Häzirki wagt Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň atalyk aladasynyň esasynda, ýurdumyzyň demirýol pudagyny ösdürmekde birnäçe taslamalar durmuşa geçirilýär.

Şonuň bilen birlikde, Jemgyýetiň maddy-enjamlaýyn binýadyny ösdürmekde ýokarda görkezilen wezipeleri birkemsiz we göwnejaý ýerine ýetirmek üçin, Jemgyýetiň iş önümçiligine zerur bolan harytlary (önümleri) isleg bildirýän ýerli kärhanalar we telekeçiler tarapyndan üpjün etmek bilen şu aşakdaky harytlara (önümlere) täjirçilik teklipleri harytlaryň, (önümleriň) mukdary, nyrhlary, nyrhlaryny esaslandyrýan resminamalary barada maglumatlary bilen «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň edara binasynyň    1-nji gatynda ýerleşýän umumy bölüme (kanselýariýa) tabşyrmagyňyzy Sizden haýyş edýäris.

T/b Harydyň ady Ölçeg birligi Mukdary
1 Podşipnik 7208 (Russiýa Federasiýasynyň önümi) sany 95
2 Podşipnik 53519 (Russiýa Federasiýasynyň önümi) sany 60
3 Kontaktor 160 A (Russiýa Federasiýasynyň önümi) sany 12
4 Kontaktor 250 A (Russiýa Federasiýasynyň önümi) sany 12
5 Magnit goýberji 50 A (Russiýa Federasiýasynyň önümi) sany 20
6 Magnit goýberji 80 A (Russiýa Federasiýasynyň önümi) sany 30
7 Magnit goýberji 125 A (Russiýa Federasiýasynyň önümi) sany 50
8 Magnit goýberji 400 A (Russiýa Federasiýasynyň önümi) sany 15
9 Awtomat öçürijiler 250 A (Russiýa Federasiýasynyň önümi) sany 20
10 Awtomat öçürijiler 400 A (Russiýa Federasiýasynyň önümi) sany 60
11 Awtomat öçürijiler 600 A (Russiýa Federasiýasynyň önümi) sany 10
12 Predohranitel 100 A (Russiýa Federasiýasynyň önümi) sany 100
13 Predohranitel 250 A (Russiýa Federasiýasynyň önümi) sany 75
14 Predohranitel 400 A (Russiýa Federasiýasynyň önümi) sany 200
15 Kabel 4*10 mis (Russiýa Federasiýasynyň önümi) m 500
16 Kabel 4*16 mis (Russiýa Federasiýasynyň önümi) m 500
17 Ýagly ýaşyl emal boýagy (Russiýa Federasiýasynyň önümi) kg 1000
18 T14K8 s/z-141.025W (TE9200,01-YE14KW) görnüşli kesiji enjam (Russiýa Federasiýasynyň önümi) sany 5000

 

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+99312) 38-31-04; 38-34-78; 38-32-31; 38-36-00;  38-32-70; 38-40-27 faks 38-31-03.