DEMIRÝOLLARY
Русский
Habarlaşmak

Habarlar

Türkmenistanyň ulag pudagynyň işgärleriniň ýygnagy geçirildi

“Türkmendemirýollary” agentliginiň mejlisler zalynda ulag we aragatnaşyk ulgamlarynyň ýolbaşçylarynyň we işgärleriniň ýygnagy geçirildi. Ýurduň garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasyndaky ýygnak baýramçylyk ruhuna beslendi - özygtyýarlylygyň 31 ýyllygynyň öňüsyrasynda bu pudakda möhüm waka bolup geçdi, ýagny döwlet baştutanynyň gatnaşmagynda ýurduň dört sebitinde täze ýolagçy awtomenzilleriniň  açylyş dabaralary geçirildi.

Çäräniň ähmiýeti ýolagçylaryň ulag hyzmaty ulgamyny döwrebaplaşdyrmaga we giňeltmäge gönükdirilen bu iri taslamanyň sosial ugry bilen kesgitlenýär. Mundan başga-da, hepdäniň anna güni hökümet ýolagçy gatnawyny gowulandyrmak maksady bilen 1000 sany täze Toyota Coaster awtobusyny we 250 sany Toyota Hiace awtobusyny satyn almak kararyny tassyklady.

Ulag pudagynyň işde tapawutlanan birnäçe wekiline döwlet baýraklarynyň gowşurylmagy we olara söz berilmegi hem bu ýygnagyň baýramçylyk dabarasyny artdyrdy.

Duşuşykda dabaraly çykyşlardan we hoşallyk sözlerinden başga-da, Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Döwlet geňeşinde eden çykyşynda beýan eden maksatlaryna laýyklykda, ýurduň ulag toplumynyň ösüşindäki derwaýys meseleler bellenip geçildi.

Bu meseleler ulag we aragatnaşyk pudagynyň ýolbaşçylaryndan we onuň köpsanly kärhanalaryndan has köp ünsi talap edýär, sebäbi, olaryň durnukly, ygtybarly işi pudagyň, ýurduň we onuň sebitleriniň yklym derejesindäki bitewi we möhüm ulag-üstaşyr merkezi hökmünde depginli ösüşiniň esasyny düzýär.